az
en
Bu gün: 12 Fevral 2016
“Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri”

Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq Elmi Konfransın Təşkilat Komitəsi tərəfindənqəbul edilmiş tezislərin siyahısı:

 List of abstracts approved by Organization Committee of International Scientific conference on “Present situtation and development perspectives of museums”:

 Список тезисов, принятых Организационным Комитетом Международной Научной Конференции «Современное состояние и перспективы развития музеев»:

 

 

1. Diplomatik missiyanın müasir muzeylərdə təbliğatı (Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə əməkdaşlığının XX illiyi münasibətilə) - Aqil Əhmədov

Propagation of diplomatic mission in moderm museums (on the occasion of 20th cooperation anniversary between the Republic of Azerbaijan and Organization of the Islamic Conference (OIC)) - Agil Ahmadov

Распространение дипломатической миссии в современных музеях (по случаю 20-го юбилея сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Организацией Исламской Конференции (ОИК) ) – Агиль Ахмедов

 

2. Gəncə Arxeoloji Muzeyindəki Bizans və Müsəlman qızıl sikkələrinin məlum olmayan dəfinəsi - Aleksandr Paçkalov

Unpublished treasure of golden Byzantine and Moslem coins from Ganja Archaeological Museum – Alexander Pachkalov

Неопубликованный клад золотых византийских и мусульманских монет из Археологического музея Гянджы – Александр Пачкалов

 

3. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi kitabxanasının fondlarındakı bəzi ərəb qrafikalı əsərlərimiz haqqında -  Əli Fərhadov

Some Arabian-script works of ours in library funds of National Museum of History of Azerbaijan - Ali Farhadov

Некоторые Арабские манускрипты, хранящихся в библиотечных фондах Национального Музея Истории Азербайджана - Али Фархадов

 

4. Azərbaycanın mədəni irsi dünya muzeylərində - Fərahilə Babayeva

Cultural heritage of Azerbaijan in world museums - Farahile Babayeva

Культурное наследие Азербайджана в музеях мира - Фарахиля Бабаева

 

5. Gənc nəsildə tarixi yaddaşın möhkəmləndirilməsində tarix-diyarşünaslıq muzeylərin rolu - Bəhmən Kərimov

The role of history and local-lore museums in strengthening of young generation’s historical memory - Bahman Kerimov

Роль истории и краеведческих музеев в укреплении исторической памяти молодого поколения - Бахман Керимов

 

6. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində mühafiz edilən Respublikanın cənub-şərq bölgəsində tapılmış VII əsrin sonu - VIII əsrin birinci rübünə aid kufi sikkələri Vətən tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi - Mayis Cəfərov

Cufic coins of late 7th century and 1st quarter of 8th century found in south-east part of the Republic, protected in National Museum of History of Azerbaijan as a source of studying the nativeland’s history - Mayis Jafarov

Куфические монеты конца VII века и 1-ой четверти VIII века, обнаруженные в юго-восточной части республики, хранящиеся в Национальном Музее Истории Азербайджана как источники изучения истории родины - Майис Джафаров

 

7. Tekstil məmulatlarının bərpa  texnologiyaları haqqında Rəqsanə Həsənova

Restoration technologies of textile products - Raksana Hasanova

Технологии восстановления текстильных изделий - Раксана Гасанова

 

8. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında olan  afişalar  haqqında - Günel Əliyeva-Məmmədova   

Posters in the funds of National Museum of History of Azerbaijan – Gunel Aliyeva-Mammadova.

Афишы в фондах Национального Музея Истории Азербайджана - Гюнель Алиева-Мамедова

 

9. Etnoqrafiya - xalqşünaslıq elmi və muzeylər - Könül Əsədli

The science of Ethnography and museums - Konul Asadli

Наука этнографии и музеи - Конуль Асадли

 

10. MDB ölkələrində tarix və mədəniyyətin təlim və təbliğatında müasir muzeylərin rolu - Yuliya Vrotnaya

The Role of Contemporary Museums in Training and Popularization of History and Culture of CIS - Yuliya Vrotna

Роль современных музеев в обучении и популяризации истории и культуры стран СНГ - Юлия Вротная

 

11. Muzeylərdə qorunan VIII əsrin I yarısında zərb edilmiş Azərbaycan sikkələri - Aygün Məmmədova

Azerbaijani coins minted in 1st half of 8th century and protected in museums - Aygun Mammadova

Азербайджанские монеты, отчеканенные в 1-ой половине VIII века и  хранящиеся в музеях - Aйгюн Маммадова

 

12. Xalq Təhsili muzeyinin fasiləsiz pedaqoji təhsil sistemində yeri: problemlər və perspektivlər - Aygün Əliyeva

The role of People Education Museum in incessant pedagogical education system: problems and perspectives - Aygun Aliyeva

Роль Музея Народного Образования в непрерывной системе педагогического образования: проблемы и перспективы - Айгюн Алиева

 

13. Ağsuda arxeoloji turizm kompleksi - Qafar Cəbiyev, Fariz Xəlilli

Archaeological tourism complex in Agsu - Gafar Jabiyev, Fariz Khalilli

Археологический туристический комплекс в Агсу - Гафар Джабиев, Фариз Халилли

 

14. Muzey sosial-mədəni institut kimi (Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti yanında Muzeyin iş təcrübəsindən) - Botaqoz Kaipova

Museum as a socio-cultural institute (from work experience of Museum under the first president of Kazakstan Republic) - Botagoz Kaipova

Музей как социокультурный институт (из опыта работы Музея Первого Президента Республики Казахстан) - Ботагоз Каипова

 

15. Muzeylər və mədəni turizmin idarə olunması - Qvantsa Çanturiya, Xatia Xatiaşvili

Museums and cultural tourism management - Gvantsa Chanturiya, Xatia Xatiashvili

Музеи и управление культурным туризмом - Гванца Чантурия, Хатиа Хатиашвили

 

16. Muzeylərdə konservasiya və  bərpanın təşkili - Dürdanə Qədirova

Organization of conservation and restoration in museums - Durdana Gadirova

Организация хранения  и восстановления в музеях - Дурдана Кадирова

 

17. İdarəçilik yenilikləri muzey fəaliyyətinin effektliliyinin artırılması metodu kimi - Fuad Ağayev

Administrative innovations as a method of increasing effectiveness of museum activity - Fuad Agayev

Управленческие новации как способ повышения эффективности деятельности музеев  - Фуад Агаев

 

18. Daş yonma nümunələrinin qorunmasında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin rolu - Həbibə Əliyeva

The role of National Museum of History of Azerbaijan in protection of masonry samples - Habiba Aliyeva

Роль Национального Музея Истории Азербайджана в охране образцов каменной кладки - Хабиба Алиева

 

19. Muzeylərin mədəni irsin qorunmasında rolu - İnqa Karaia

Роль Музеев в охране культурного наследия - Инга Карайиа

The Role of Museums in protection of the Cultural Heritage - Inga Karaia

 

20. Dağıstan Respublikasında yenidənqurma dövründə muzeylər və muzey işi - Nadejda İsayeva

Museums and museum work in Dagestan Republic in post-restructuring period - Nadejda Isaeva

Музеи и музейное дело Республики Дагестана в постперестроечный период - Надежда Исаева.

 

21. Qazaxıstan Respublikası Mərkəzi Dövlət Muzeyinin «Мәдени мұра» (mədəni irs) Milli Strateji Layihəsinin həyata keçirilməsində iştirakı (“XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Qazaxların mənəvi yaşamı: din, kitab çapı, maariflənmə” elmi-tətbiqi tədqiqatın icra təcrübəsindən)  (muzey və arxiv mənbələri) - Jumaqız Şalqınbay

Participation of the Central State Museum of the Kazakhstan Republic in realization of the National Strategic Project «Мәдени мұра» ("Cultural heritage") (From practice of scientifically-applied research realization «Spiritual life of Kazakhs in early 19th century-late 20th century: religion, book publishing, education) (museum and archive sources) - Zhumagyz Shalgynbaj

Об участии Центрального Государственного музея Республики Казахстан в реализации Национального Стратегического проекта

«Мәдени мұра» («Культурное наследие») (Из опыта реализации научно-прикладного исследования «Духовная жизнь казахов в XIX- начале XX вв.: религия, книгоиздание, образование  (музейные и архивные источники) - Жумагыз Шалгынбай

 

22. Gürcüstan muzeylərində idarə olunma problemləri və onların inkişaf perspektivləri - Maryam Burçuladze

Problems of management and development perspectives of Georgian museums - Maryam Burchuladze

Проблемы менеджмента и перспективы развития музеев Грузии - Марьям Бурчуладзе

 

23. Muzeylər mədəniyyətlərarası kommunikasiya sahəsində - Nino Popiaşvili

Museums in a discourse of intercultural communications - Nino Popiashvili

Mузеи в дискурсе  межкультурной коммуникации - Нино Попиашвили

 

24. Muzey və rəssamlıq təhsili – Günay Rəhimova (Qafarova)

Museum and art education - Gunay Rahimova (Gafarova)

Музей и художественное образование - Гюнай Рагимова (Гафарова)

 

25. Muzeylərin tarixi biliklərin təbliğində rolu - Nina Qarunova

Role of museums in propagation of historical knowledge - Nina Garunova

Роль  музеев в  распространение исторических знаний - Нина Гарунова.

 

26. Rəqəmsal kodların muzey eksponatlarının rəngli fiksajlamasında tətbiqi -Yuliya Qriber

Application of digital codes in color fixing of museum exhibits - Yulia Griber

Применение цифровых кодов в цветовой фиксации музейных экспонатов -  Юлия Грибер

 

27. Muzeyin idarə olunmasında etik qaydalar və problemlər - Samir əl-Xadem

Этика и проблемы управления музеями - Самир эл-Хадем

Ethics and Problems in Museum Management - Samir El-Khadem

 

28. Azərbaycanın yazılı abidələr müzeyi - Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Fondu - Səbinə Nemətzadə           

Museum of Writing Monuments of Azerbaijan- Mohammad Fuzuli Institute of Manuscripts - Sabina Nematzada

Музей Письменных Памятников Азербайджана - Институт Рукописи Им. Мухаммеда Физули – Сабина Нематзаде

 

29. Sofiyadakı aparıcı muzeylərə dair konsepsiya-muzey kuratorunun baxışı -Blaqovesta İvanova

The concept of leading museums in Sofia – A view of the museum curator - Blagovesta Ivanova  

Концепция о ведущих музеях в Cофии – взгляд музейного куратора - Благовеста Ивановa.

 

30. Muzeylər və mədəni turizm - Kübra Dadaşova.

Museums and Cultural Tourism - Kubra Dadashova

Музеи и культурный туризм - Кюбра Дадашова

 

31. Muzeylərin təbliğinə yeni yanaşma metodu - Nardanə Yusifova

New approach method to propagation of museums - Nardane Yusifova

Новый метод подхода к распространению музеев - Нардане Юсифова

 

32. Uşaq muzeyləri təlim prosesinin mühüm komponenti kimi - Nəzmin Cəfərova

Children museums as a necessary component of educational process - Nazmin Jafarova

Детские музеи как необходимый компонент воспитательного процесса Назмин Джафарова

 

33. Muzeyin mədəniyyətlər və tarixi ənənələr əlaqə sistemində sosial funksiyası - Səidə Həmzəbəyova

Social function of a museum in interaction system of cultures and historical traditions - Saida Gamzabekova

Социальная функция музея в системе взаимодействия культур и исторических традиций - Саида   Гамзабекова

 

34.  Kudepst Çayı hövzəsində (RF Krasnodar vilayəti, Soçi şəhəri Adlersk rayonu) orta əsr dövrü arxeoloji abidələri - Dmitriy Vasilinenko

Archeological monuments of Middle Ages epoch in Kudepsta River’s basin (Adler region of Sochi, the Krasnodar territory of the Russian Federation): an estimation of recreational potential - Dmitriy Vasilinenko

Памятники археологии эпохи средневековья в бассейне реки  Кудепста (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край РФ):  к оценке рекреационного потенциала -  Дмитрий Василиненко

 

35.  Milli kültür ürünü gelenekli dokumalarin müzelerde korunmasinda karşilaşilan biyolojik etkenler - Ahmet Aytac

Biological factors encountered in the protection of traditional weaving art of national culture - Ahmet Aytach

Биологические факторы в защите традиционного текстильного искусства национальной культуры - Ахмет Айтадж

 

36. Orta əsr bədii keramikanın tədqiqində informasiya texnologiyaları - Elmira Cəfərova

Information technologies in studying of medieval art ceramics - Elmira Jafarova

Информационные технологии в изучении средневековой художес­твен­ной  керамики - Эльмира Джафарова

 

37. Regionda mədəni turizmin formalaşması prosesində muzeylərin funksiyası - Elmira Koveşnikova

Function of museums in the course of formation of region’s cultural tourism - Elmira Koveshnikova

Функция музеев в процессе формирования туризма культуры региона - Елена Ковешникова 

 

38. Muzeylərə ekskursiyalar-şagird və tələbələrlə aparılan təlim-təhsil işlərinin mühüm tərkib hissəsi - İmanutdin Sulaev

Excursions in museums – an important component of instructive and educational work with pupils and students - Imanutdin Sulaev

Экскурсии в музеи – важная составляющая учебно-воспитательной работы с учащимися и студентами – Иманутдин Сулаев

 

39. Müasir muzey təcrübəsində informasiya resursları: Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti yanında Muzeyin iş təcrübəsi - Liliya Flerko

Информационные ресурсы в современной музейной практике: из опыта работы Музея Первого Президента Республики Казахстана - Лилия Флёрко

Information resources in modern museum practice: From work experience of the Museum under the First President of Kazakhstan Republic-Liliya Flerko

 

40. Bakının İçərişəhər Qalasında Bəy Məscidi - Əlihüseyn İsgəndərov

Бекская мечеть Бакинской крепости «Ичеришехер» - Алигусейн Искендеров

Bey Mosque of Baku "Icharisheher" Fortress - Alihussein İsgandarov

 

41. Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti yanında Muzeyin elmi-tədqiqat fəaliyyətinin mücərrəd istiqamətləri - Nazira Musina

Концептуальные направления научно-исследовательской деятель­ности Музея Первого Президента Республики Казахстан - Назира Мусина

Conceptual directions of scientific research activity of Museum under the first president of Kazakstan Republic - Nazira Musina

 

42. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyinin Azərbaycan kənd təsərrüfatının təbliğində rolu (1954-1960) - S.B.Hüseynova

The role of Azerbaijan State Agriculture Museum named after V.I.Lenin in propagation of agriculture of Azerbaijan (1954-1960)- S.B.Husseinova

Роль Государственного Сельскохозяйственного Музея Азербайджана им. В.И.Ленина в пропаганде сельского хозяйства Азербайджана (1954-1960) - С.Б.Гусейнова

 

43. Babilistanda dini muzey - Məhəmməd Fəhad Hüseyn

Музей религий в Вавилоне - Мухаммед Фахад Гусейн

Museum of religions in Babylon Mohammed Fahad Hussein

 

44. Tarixi-mədəni irsin konservasiyası (hakimiyyət və cəmiyyət strategiyası) - Gülmirə Muxtarova

Сохранение историко-культурного наследия (стратегия власти и общества) – Гульмира Мухтарова

Conservation of historical and cultural heritage (power and society strategy) - Gulmira Mukhtarova

 

45. Arxeoloji irsə daimi qayğı və onun qorunmasına yanaşma - Təvəkkül Əliyev, Svetlana Qasımova, Maruçi Yoşida

An Approach to Sustainable Care and Protection of Archaeological Heritage - Tevekkül Aliyev, Svetlana Gasimova, Maruchi Yoshida

Подход к Постоянной Заботе и Защите Археологического Наследия -Тевеккюл Алиев, Светлана Касимова, Маручи Йошида

 

46. Dünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş Azərbaycan xalçalarının tədqiqində və mühafizə olunmasında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin yeri - Gülzadə Abdulova

The role of National Museum of History of Azerbaijan in research and protection of Azerbaijani carpets included into world cultural heritage record - Gulzada Abdulova

Роль Национального Музея Истории Азербайджана в исследовании и охране Азербайджанских ковров, включенных во всемирный перечень культурного наследия - Гюльзаде Абдулова

 

47. Azərbaycanın milli irs nümunələri və onların turizmdə istifadə imkanları - Vügar Dərgahov, Rəhman Səfərov

Samples of Azerbaijani cultural heritage and their usage opportunities in tourism -Vugar Dergahov, Rahman Safarov

Образцы культурного наследия Азербайджана и возможности их применения в туризме - Вюгар Дергахов, Рахман Сафаров

 

48. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlinə dair çap məmulatlarının bərpası və konservasiyası - Firuzə   Ağayeva   

Restoration and conservation of print products of late 19th century-early 20th century - Firuza Agayeva

Восстановление и сохранение продуктов печати конца XIX и начала XX века - Фирюза Агаева

 

49. Qloballaşma prosesində muzey işi - Nasir Quluzadə

 Museum work in globalization process - Nasir Guluzada

Музейное дело в процессе глобализации - Насир Кулузаде

 

50. Abşeronda mədəni turizm və qoruq-muzeylər - Rahibə Əliyeva

Cultural tourism and preserve-museums in Absheron - Rahiba Aliyeva

Культурный туризм и музеии-заповедники Абшерона - Рахиба Алиева

 

51. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində mühafizə olunan bəzi qadın geyimləri haqqında - Günay Həsənova

Some women garments protected in National Museum of History of Azerbaijan - Gunay Hasanova

Предметы женской одежды, хранящиеся в Национальном Музее Истории Азербайджана  - Гюнай Гасанова 

 

 52. Hüseyn Cavidin Ev muzeyi - Gülbəniz Babaxanlı

Hussein Javid's House Museum - Gulbeniz Babakhanli
Дом-музей Гусейна Джавида - Гюльбаниз Бабаханлы

 

Elanlar